Hướng dẫn cài đặt phần mềm Smart IR

Website tải phần mềm HTKD (Nhập phiếu khảo sát B2A)

Tải phần mềm HTKD - B2A (Dự phòng)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng (tham khảo)

Website tải phần mềm ĐHSXKD

Website báo cáo TTKD VNPT Nam Định

VNPT VISA

MyTV Portal

XTest VNPT